Ansökan om medlemskap i Sjöofficerssällskapet i Göteborg 

Undertecknad, som tagit del av förutsättningarna för medlemskap enligt sällskapets stadgar, önskar bli medlem i Sjöofficerssällskapet i Göteborg och inbetalar efter inval och på anmodan gällande årsavgift –

Fk/Kd ingen avgift år 1, 

medlem i åldern 20-34 300:-/år,

medl. 35-64 / 450:-,

medl. 65-89 / 300:-,

medlem 90+ ingen avg.

Anm: Ny medlem som inväljs tiden aug– okt betalar halv årsavgift för resterande del av året. Ny medlem som inväljs tiden nov– dec betalar årsavgift från påföljande verksamhetsår.

Namn:  
Förnamn:  
Födelsedatum: (ÅÅÅÅMMDD)  
Militär grad:  
Befälskategori: (YO/RO/VO/FA/PA) 
Examen år:  
Vapen-, tjänstegren (ev spec.tjänst):   
Civilt yrke:  
Folkbokföringsadress:
 
Postadress:  
Mobiltelefon ev tfn fast:  
Ev. E-post: (V g texta tydligt)   
Tfn arb: (ej obl.)
 
Nuvarande tjänsteställe:(alt företag eller motsv.)
 
Referens i Sällskapet(Ev. övriga upplysningar)

Ansökan insänds till:                                                                                                                    

Sjöofficerssällskapet i Göteborg

c/o Lennart Bengtsson

Helgonagatan 171, 442 41 KUNGÄLV

Alternativt

E-post: sos.gbg@gmail.com

 

Namnteckning .....................................................................................................