Utdrag ur stadgar

§4. Sällskapets sammansättning mm

Sällskapets medlemmar utgörs av hedersmedlemmar, särskilda medlemmar, ordinarie medlemmar, extra medlemmar, tillfälliga medlemmar och företagsmedlemmar. Endast hedersmedlemmar och ordinarie medlemmar äger rösträtt inom Sällskapet. 

1. Till hedersmedlem kan sällskapet på förslag av sin direktion kalla en medlem eller annan person.  Hedersmedlemmen inväljs på livstid. 

2. Särskild medlem kallas den medlem som genom betydande insats, genom bidrag till Sällskapet, möjliggjort dess framtida verksamhet. Särskild medlem är befriad från årsavgift. 

3. Som ordinarie medlem kan efter ansökan härom antas:

- Officer eller specialistofficer – aktiv, pensionerad eller förtidsavgången – vilken för tjänstgöring i marin förbandstyp har utbildats till yrkesofficer, reservofficer, försvarsmaktsingenjör eller medicinalofficer samt civilmilitär med officers grad, liksom häremot svarande benämningar enligt äldre befälsordningar.

- Ledamot och korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

4. Som extra medlem kan efter ansökan härom antas:

- officersaspirant/kadett under utbildning till officer i marinen,

- värnpliktigt kompanibefäl som utbildats för tjänstgöring vid marina förband,

- annan än i moment 4 nämnd officer eller civil person i ställning motsvarande officer som gagnar sällskapets intressen enligt § 2 och 3.

5. Såsom tillfällig medlem kan Sällskapets direktion inbjuda en svensk officer eller utländsk person i motsvarande ställning att tillhöra Sällskapet för den tid vederbörande vistas i Göteborgsområdet.

6. Som företagsmedlem kan ett företag efter ansökan, till direktionen, härom antas. Ansökan om medlemskap som företagsmedlem behandlas i särskild ordning av direktionen där medlems skyldigheter och rättigheter i varje enskilt fall eventuellt prövas.

7. Utträde ur Sällskapet anmäls skriftligen till Direktionen.