SOSG Stadgar

SOSG stadgar antagna vid höstmöte den 10 november 2022

§1. Sällskapets firma

Sällskapets firma är Sjöofficerssällskapet i Göteborg, förkortat SOSG.
Sällskapet har sitt säte i Göteborg.

§2. Sällskapets ändamål och syfte

Sjöofficerssällskapet är en ideell förening vars ändamål är att:

 1. I sina lokaler–för sina medlemmar– hålla en god och representativ klubbverksamhet.
 2. Inom Sällskapet och genom samhällskontakter i övrigt, sprida kännedom om Marinens uppgifter, verksamhet och utveckling inom ramen för totalförsvaret. Vidare skall allmän försvarsupplysning, försvarsutbildning samt aktivt stöd till försvarsverksamhet vara en naturlig del i Sällskapets uppgifter.
 3. Utgöra mötesplats för medlemmar och deras gäster.
 4. Verka för god sammanhållning och anda inom och mellan företrädare från Försvarsmakten och civila intressen. Marina intressen och traditioner skall stå i fokus.
 5. Verka för en kontinuerlig nyrekrytering av medlemmar i alla åldrar. Detta för att säkerhetsställa Sällskapets fortlevnad och utveckling.

§3. Uppgifter

Sällskapet skall sträva efter att i anslutning till sina lokaler hålla en restauration, som gör det möjligt för medlemmarna att där inta luncher. Medlemmar skall i nämnda lokaler kunna arrangera möten, samkväm och privat representation av olika slag efter medgivande av Mässdirektören.

 1. Sällskapet skall söka att genom samkväm sammanföra sina medlemmar och Sällskapet närstående representanter för försvaret och samhället i övrigt till en kamratlig samvaro inom och utom tjänsten, och därigenom befrämja umgänget mellan dessa grupper.
 2. Sällskapet skall genom föredrag och diskussioner stimulera intresset för aktuella och andra frågor inom medlemmarnas intressesfär.
 3. Sällskapet skall ställa sin boksamling till medlemmarnas förfogande efter hänvändelse till Mässintendenten.
 4. Sällskapet skall medverka vid representation i samband med utländska örlogsbesök och i övrigt då så anses lämpligt med hänsyn till Sällskapets ändamål.
 5. Sällskapet bör verka för att erbjuda sina medlemmar möjligheter till en aktiv fritid på förmånliga villkor.
 6. Sällskapet skall bedriva sådan ekonomisk verksamhet att Sällskapets långsiktiga fortlevnad säkerställs.

§4. Sällskapets sammansättning mm

Sällskapets medlemmar utgörs av hedersmedlemmar, särskilda medlemmar, ordinarie medlemmar, extra medlemmar, tillfälliga medlemmar och företagsmedlemmar. Endast hedersmedlemmar och ordinarie medlemmar äger rösträtt inom Sällskapet.

 1. Till hedersmedlem kan sällskapet på förslag av sin direktion kalla en medlem eller annan person. Hedersmedlemmen inväljs på livstid och är befriad från årsavgift.
 2. Särskild medlem kallas den medlem som genom betydande insats, genom bidrag till Sällskapet, möjliggjort dess framtida verksamhet. Särskild medlem är befriad från årsavgift.
 3. Som ordinarie medlem kan efter ansökan härom antas:
  – Officer eller specialistofficer – aktiv, pensionerad eller förtidsavgången – vilken för tjänstgöring i marin förbandstyp har utbildats till yrkesofficer, reservofficer, försvarsmaktsingenjör eller medicinalofficer samt civilmilitär med officers grad, liksom häremot svarande benämningar enligt äldre befälsordningar.
  – Ledamot och korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
 4. Som extra medlem kan efter ansökan härom antas:
  – officersaspirant/kadett under utbildning till officer i marinen,
  – värnpliktigt kompanibefäl som utbildats för tjänstgöring vid marina förband,
  – annan än i moment 4 nämnd officer eller civil person i ställning motsvarande officer som gagnar sällskapets intressen enligt § 2 och 3.
  – civil person som gagnar Sällskapets intressen enligt § 2 och § 3
 5. Såsom tillfällig medlem kan Sällskapets direktion inbjuda en svensk officer eller utländsk person i motsvarande ställning att tillhöra Sällskapet för den tid vederbörande vistas i Göteborgsområdet.
 6. Som företagsmedlem kan ett företag efter ansökan, till direktionen, härom antas. Ansökan om medlemskap som företagsmedlem behandlas i särskild ordning av direktionen där medlems skyldigheter och rättigheter i varje enskilt fall eventuellt prövas.
 7. Utträde ur Sällskapet anmäls skriftligen till Direktionen.

§5. Matrikel

 1. Över Sällskapets hedersmedlemmar, särskilda medlemmar, ordinarie, extra medlemmar och företagsmedlemmar förs en matrikel.
 2. I matrikeln införs medlemmen med namn, titel och/eller yrke, födelsedatum, kurstillhörighet (där så är möjligt) adress och telefonnummer, samt i förekommande fall e-postadress.

§6. Medlems skyldigheter

Samtliga medlemmar förväntas verka för Sällskapet, dess ändamål och traditioner.
Sådan medlem åligger härutöver:

 1. att väl vårda sig om Sällskapets lokaler och inventarier,
 2. att erlägga av Sällskapet fastställd årsavgift,
 3. att hörsamma och efterleva av direktionen utfärdade ordningsregler att gälla inom Sällskapets lokaler,
 4. ha kännedom om Sällskapets stadgar vad avser medlems skyldigheter.

§7. Sällskapets lokaler och Inventarier mm

§7.1. Inventarier

Samtliga lösa inventarier i Sällskapets lokaler är Sällskapets egendom eller depositioner under dess vårdnad.

§7.2. Ordningsregler

Direktionen äger utfärda regler för ordningen inom lokalerna, öppethållning mm. Av direktionen utfärdade ordningsregler skall tilldelas nya medlemmar.

§7.3. Tillträde till lokalerna

Medlemmar i Sällskapet samt motsvarande medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Karlskrona och Stockholm äger tillträde till Sällskapets lokaler. Sådan medlem får dessutom medföra gäster enligt de gällande ordningsreglerna.
Make/maka (motsv.) till hedersmedlem, särskild medlem, ordinarie medlem samt extra medlem åtnjuter samma rättigheter som medlem att utan särskild avgift utnyttja Sällskapets resurser. Efterlevande make/maka (motsv.) till avliden medlem äger rätt att bibehålla denna rättighet även efter medlems bortgång. Genom att erlägga en liten årlig avgift, vars storlek bestäms av direktionen, anger den efterlevande sin önskan att bibehålla rätten att utnyttja Sällskapets resurser på samma sätt och på samma villkor som då medlemmen var i livet.
För gäster erläggs de av direktionen beslutade avgifterna.
Tillstånd att disponera Sällskapets lokaler på kvällen kan – efter hänvändelse till Mässdirektören – lämnas Sällskapets medlemmar, samt klubbar och sammanslutningar med anknytning till marinen, allt på det sätt direktionen äger närmare bestämma.

§7.4. Skada

Skada och förlust, som åsamkas Sällskapets lokaler eller där förvarade inventarier, ersätts av den vållande (lokalförhyraren) på det sätt direktionen i varje fall äger att bestämma.

§7.5. Klagomål

Klagomål rörande restaurationen framförs till direktionen via Mässdirektören.
Anmälan om olämpligt eller ovärdigt uppträdande inom Sällskapets lokaler görs muntligen eller skriftligen till Mässdirektören.

§8. Sällskapets arbetssätt

§8.1. Ordförande
 1. Sällskapet skall välja ordförande och vice ordförande bland Sällskapets ordinarie medlemmar.
 2. Ordföranden och vice ordföranden väljs båda, om omständighet enligt punkt 3 inte föreligger, för två år i sänder.
 3. Ordföranden och vice ordföranden skall inte väljas för samma tvåårsperiod. Skulle det inträffa att dessa skall väljas vid samma tidpunkt, skall den ena väljas för ett år och den andre för två år.
§8.2. Räkenskapsår

Sällskapet har kalenderår som räkenskapsår.

§8.3. Sammanträden

Sällskapet håller årligen två sammanträden, ett vårsammanträde i mars/april och ett höstsammanträde i oktober/november.
På kallelse av direktionen kan Sällskapet dessemellan hålla extra sammanträde. Ett extra sammanträde skall hållas om minst femtio medlemmar eller direktionen så yrkar för behandling av en viss fråga.

§8.4. Sammanträdens utlysande

Kallelse till sammanträde sänds ut senast 14 dagar före respektive sammanträde samt tillkännages Sällskapets medlemmar i form av noteringar i vår- respektive höstmeddelanden.
I kallelsen skall de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet anges (ärenden enligt § 8.5 n) och § 8.6 j) utsätts före sammanträde genom ett anslag i Sällskapets lokaler, senast 14 dagar innan sammanträdet.
Möteshandlingar skall tillgängliggöras senast en vecka i förväg.

§8.5. Förhandlingar vid vårsammanträde

Vid det ordinarie vårsammanträdet skall efter kontroll av röstlängd och fullmakter följande förhandlingsordning iakttas:
a) mötets öppnade,
b) fastställande av röstlängd för mötet
c) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
d) fastställande av föredragningslista
e) val av mötesordförande,
f) val av mötessekreterare
g) val av två justeringsmän jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll,
h) val av två rösträknare,
i) föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse från det gångna året
j) föredragning och fastställande av årsredovisning med balans- och resultaträkning för det gångna året,
k) föredragning av revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret samt i förekommande fall av direktionen lämnade förklaringar för av revisorerna gjorda anmärkningar,
l) godkännande av framlagda handlingar enl punkterna i-k
m) beslut i huruvida direktionen beviljas ansvarsfrihet eller ej,
n) beslut i ärenden bordlagda från tidigare sammanträden,
o) samt behandling av ärenden som väckts senast den 1 februari,
p) val av ordföranden
q) val av vice ordföranden,
r) val av övriga direktionsledamöter,
s) val av ledamöter i valnämnd för tiden intill nästa vårsammanträde,
t) val av hedersmedlemmar,
u) mötets avslutande.

§8.6. Förhandlingar vid höstsammanträde

Vid det ordinarie höstsammanträdet skall efter kontroll av röstlängd och fullmakter följande förhandlingsordning iakttas:
a) mötets öppnade,
b) fastställande av röstlängd för mötet
c) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
d) fastställande av föredragningslista
e) val av mötesordförande,
f) val av mötessekreterare,
g) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll,
h) val av två rösträknare,
i) beslut i ärenden bordlagda från tidigare sammanträden,
j) samt behandling av ärenden, som väckts senast 1 september
k) fastställande av budget och årsavgifter för nästföljande kalenderår,
l) fastställande av övriga avgifter Sällskapet önskar besluta,
m) val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande räkenskapsår,
n) val av hedersmedlemmar,
o) mötets avslutande.

§8.7. Extra sammanträde

Vid ett extra sammanträde behandlas endast de ärenden för vilka sammanträdet i kallelse blivit utlyst.

§8.8. Beslut

Sällskapets hedersmedlem eller ordinarie medlem äger med en röst vardera delta i sällskapets beslut. Vid uppfyllande av kravet i denna paragraf på antal närvarande må medlem befullmäktiga annan röstberättigad medlem att fullgöra dennes rösträtt. Enskild medlem må dock inte företräda mer än tre medlemmar, sig själv inberäknad. Sådan fullmakt skall vara skriftlig och överlämnas till mötesordföranden före mötets början.
För beslut i frågor rörande
a) Förslag till ändringar av stadgar.
b) Sällskapets upplösning.
Fordras att frågan upptas till behandling vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara ett ordinarie.
För slutligt beslut i frågor enligt punkten a) ovan fordras dessutom dels att minst trettio röstberättigade medlemmar deltar i beslutet vid vartdera sammanträdet, dels en röstmajoritet av minst två tredjedelar.
Beslut fattas med enkel röstmajoritet genom en öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärts av någon av de röstberättigade.
Vid öppen omröstning äger vid lika röstetal den mening företräde, som biträds av ordföranden. Vid sluten omröstning dras före rösträkningen en sedel, vilken vid lika röstetal, den dragna inräknad, äger utslagsrätt.

§8.9. Protokoll vid sammanträde

Protokoll förs vid Sällskapets sammanträden.
I protokollet antecknas antalet vid sammanträdet närvarande medlemmar av olika kategorier, de behandlade ärendena och de väsentligt skiljaktiga meningarna, som under behandlingen uttalats, samt de beslut som fattats.
Justeringen av protokollet verkställs av sammanträdets ordförande jämte två vid sammanträdet valda justeringsmän.

§9. Sällskapets direktion, revisorer och valnämnd

§9.1. Direktion och verkställande ledning

Sällskapet leds av en direktion om tio ledamöter. Dessa är Sällskapets ordförande, vice ordförande samt åtta övriga ledamöter och fyra suppleanter. Direktionen utser inom sig sekreterare och eventuella övriga befattningar.
Sällskapets direktion utses bland dess ordinarie medlemmar. Strävan skall vara att halva antalet direktionsmedlemmar årligen ny- eller omväljs. Direktionsmedlem väljs normalt för två år i sänder. Om mer än halva direktionen skall ny- eller omväljas vid ett och samma tillfälle skall ett antal motsvarande hälften av direktionens totala antal väljas på två år, och resterande av de som väljs skall väljas på ett år.
Direktionsmedlem kan omväljas.
Strävan bör vara att minst en av direktionens medlemmar är pensionsavgången, minst en är kvinna och minst en är under 40 år.
Direktionen bör förnyas med minst en nytillträdande medlem vid varje valtillfälle.
Vid uppkomna vakanser kan direktionen föreslå fyllnadsval till valberedningen som tar ställning i frågan.

§9.2. Direktionens uppgift och åligganden

Direktionens uppgift är att väl vårda sig om och tillse Sällskapets lokaler samt verka för att Sällskapet fyller sina ändamål.
Direktionen åligger därutöver:
a) att låta verkställa beslut tagna vid ordinarie sammanträden,
b) att gentemot medlemmarna ansvara för Sällskapets ekonomi och förvaltningen av Sällskapets egendom,
c) att fastställa budget för den ekonomiska förvaltningen samt övervaka efterlevnaden av densamma,
d) att fastställa en ekonomisk plan för påföljande räkenskapsår,
e) att teckna avtal med restauratör och hyresvärd,
f) att utfärda ordningsregler för Sällskapets lokaler mm och övervaka deras efterlevnad,
g) att förelägga Sällskapet förslag till avgifter mm enligt dess stadgar,
h) att besluta om antagande av ordinarie och extra medlem samt inbjudande av tillfällig medlem,
i) att fastställa tilläggsavgifter för lunch för tillfällig medlem och personer, som givits tillstånd inta lunch i Sällskapets lokaler,
j) att då så erfordras kalla Sällskapet till extra sammanträde,
k) att bestämma om utgående gratifikationer,
l) att själv eller genom av direktionen utsett ombud föra Sällskapets talan i rättsliga eller motsvarande sammanhang,
m) att ansvara för förvaltningen av Sällskapets medel,
n) att avge årsredovisning vid vårsammanträdet,
o) att snarast efter inval kalla vald hedersmedlem,
p) att låta tillhandahålla varje nytillkommen medlem stadgarna och ordningsreglerna,
q) att övervaka tillsyn, vård och uthyrning av de lokaler och den egendom Sällskapet disponerar.
Direktionen skall till Sällskapets revisor före den 15 februari överlämna årsredovisning för det gångna räkenskapsåret, och därtill hörande räkenskaper, protokoll samt verksamhetsberättelse.

§9.3. Direktionens arbetssätt

Direktionen är beslutsmässig då minst fem ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, deltar.
Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som företräds av sammanträdets ordförande.
Vid direktionssammanträde förs protokoll av Sekreteraren eller dennes ersättare, som justeras av sammanträdets ordförande och utsedd justeringsman. Till protokollet skall antecknas behandlade ärenden och de beslut som fattats, även om de väsentliga meningsskiljaktigheterna, som uttalats vid ärendets behandling.
Direktionen åligger att hålla medlemmarna informerade om Sällskapets angelägenheter. Detta skall ske exempelvis vid ordinarie sammanträden, genom utskick eller genom Sällskapets hemsida.

§9.4. Särskilda åligganden

Ordföranden och Ekonomidirektören tecknar Sällskapets firma gemensamt eller var för sig beroende på ärendets art och omfattning.
Sekreteraren ansvarar för Sällskapets och direktionens protokoll.

§9.5. Revisorer

Sällskapet utser årligen vid sitt ordinarie höstsammanträde två revisorer och två revisorssuppleanter att följa verksamheten under kommande räkenskapsår/arbetsår och efter utgången av detsamma förrätta revision av Sällskapet.
Revisor och revisorssuppleant kan omväljas.
Revisorerna granskar årsredovisningen med därtill hörande räkenskaper, protokoll mm.
Av revisorerna upprättad revisionsberättelse skall vara tillgänglig i Sällskapets lokaler senast fjorton dagar före ordinarie vårsammanträde.
Revisorerna skall vid ordinarie vårsammanträde föredra revisionsberättelsen samt föreslå Sällskapet beslut i fråga om ansvarsfrihet för direktionen.

§9.6. Valnämnd

Sällskapet utser vid sitt ordinarie vårsammanträde en valnämnd om tre ordinarie medlemmar med uppgift att förelägga Sällskapet förslag till direktionsledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.

§10. Förvaltning av Sällskapets medel

Sällskapets medel som inte erfordras för den löpande verksamheten, skall vara placerad på bankräkning, i obligationer eller på det sätt direktionen finner lämpligt.

§11. Särskilda ärenden

§11.1. Uteslutning av medlem

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter/åligganden kan efter beslut av direktionen uteslutas ur Sällskapet. Exempel: att medlem som under två år i rad trots påminnelser från direktionen ej betalt sin medlemsavgift utesluts med automatik.
Medlem, som av direktionen uteslutits ur Sällskapet, kan av direktionen ånyo inväljas eller inbjudas.

§11.2. Ändring i Sällskapets stadgar

Varje förslag till ändring av dessa stadgar skall göras skriftligen och vara undertecknat av minst tre ordinarie medlemmar. Direktionen får avge förslag till stadgeändringar.
Förslag till ändring av stadgar skall vara direktionen tillhanda i enlighet med §8.5o samt §8.6j.
Direktionen bereder inkomna förslag och avger skriftligt utlåtande över detsamma.
Ett förslag till stadgeändring skall senast 14 dagar före ordinarie sammanträde tillika med direktionens yttrande anslås i Sällskapets lokaler.
Om ett ändringsförslag föreligger skall detta anges i kallelsen till sammanträdet. Förslag till ändring skall därvid bifogas.
Vid det första sammanträde när ett förslag till stadgeändring diskuteras kan Sällskapet alternativt:
a) återremittera förslaget till direktionen,
b) anta det till vilande med eller utan smärre justeringar,
c) eller förkasta detsamma.
Om förslag blivit antaget till vilande kan detsamma i oförändrat skick antas vid nästa sammanträde.

§11.3. Delgivning

Av Sällskapet antagen ändring av dessa stadgar delges samtliga hedersmedlemmar och ordinarie medlemmar.

§11.4. Sällskapets upplösning

För beslut om upplösning av Sjöofficerssällskapet i Göteborg erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande ordinarie sammanträden, varvid erfordras att minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna stöder förslaget om upplösning vid vartdera sammanträdet.
Vid beslut om Sällskapets upplösning skall även beslut fattas om hur det skall förfaras med Sällskapets tillgångar, skulder och arkiv

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG 1832
SOSG stadgar antagna vid höstmöte den 10 november 2022