År 1699 beslöt Karl XII att en ny örlogsbas skulle förläggas till Billingen i Göta Älvs mynning. Året därpå påbörjades grundläggningsarbetena. Inventariekammaren uppfördes år 1700-12 i samband med att bastion Billingen uppfördes på Käringberget under Eric Dahlbergs ledning. En barack ”för manskapets härbärgerande”, en smedja, en byggnad av timmer och en materielbod byggdes. Dessutom anlades en stenbrygga och två vakthus, dels på lilla Billingen, dels nere vid hamnen. År 1711 uppfördes en tvåvåningsbyggnad i timmer intill strandkanten, sedermera Sjöofficersmässen, Nobis. Huset fick tjäna som tyghus för sjöartilleriet under 1700-talet. Det är idag jämte det närbelägna båtmanstorpet en av de få byggnaderna i Göteborg från denna tid.

Örlogsbasen genomgick en kraftig upprustning år 1815-23 efter planer och ritningar av Fredrik Blom. Under denna tid fick Nya Varvet sin nuvarande och då uppfördes bland annat kanslihuset med sina två par sammanbyggda flygelbyggnader samt byggdes och förbättrades flera kasernbyggnader.

År 1816 flyttades Nobis till sitt nuvarande ställe för att ge plats åt kasernlängorna. Byggnaden placerades i vinkel till kommendantsbostaden, det Virginska huset, som därmed kom att ligga som en flygelbyggnad till Nobis. I samband med flyttningen genomgick byggnaden en omfattande renovering och erhöll det utseende som den exteriört har idag. Det är troligt att det flacka sadeltaket också är från denna tid.

Byggnaden ha nio fönsteraxlar, varav åtta är parvis inlagda mellan breda pilastrar och en utgör portaxel. Knutarna är kamouflerade som pilastrar. Takfoten är kraftigt profilerad liksom den horisontella listen och pilastrarnas kapitäl. I västra gavelns fronton sitter ett fönster av äldre typ.

På 1940-talet rustades byggnaden upp. Alla äldre fönster byttes och den svängda entrétrappan byggdes. Av den ursprungliga inredningen återstår endast matsalen en trappa upp. Den har profilerade pilastrar i stuck som binds samman av en markerad stucklist. I matsalen återfinns även en kakelugn från slutet av 1800-talet. Åren mellan 1870 och 1907 fick byggnaden tjänstgöra som bostad åt fångvårdskonstaplar.

Byggnadens exteriör är mycket välbevarad och är ett bra exempel på empiretidens panelarkitektur. Interiören är mycket förändrad och de flesta väggytorna är klädda med masonit, vilket gör att det vid en renovering kan komma tapeter och paneler i dagen, som nu är dolda. Huset är sedan 1935 klassat som byggnadsminnesmärke.

År 1936 beslöt riksdagen om en upprustning av Nya Varvet och år 1943 organiserades Göteborgs örlogsstation och örlogsvarv. År 1986 lämnade marinen Nya Varvet, som såldes till privata köpare. Endast Nobis och det Virginska huset har förblivit i Kronans ägo.  Nobis


Den gamla Sjöofficersmässen användes under 1800-talets första hälft som värdshus, kallat Nobis (Latin = för oss) och som bespisningslokal och bostad för örlogsflottans officerare. Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG härleder sina anor från 1832, då Nya Varvssocieteten bildades. Detta sällskap använde Nobis som festlokal och för konserter, ensembler och baler.

Åren 1870 till 1907 hyrdes Nya Varvet av Fångvårdsstyrelsen och sällskapets verksamhet låg i träda. Under unionskrisen år 1905 ville regeringen stärka påtryckningen på Norge och Nya Varvet användes åter som örlogsbas. Efter år 1907 användes Nobis åter för tillfällig inkvartering och bespisning av officerare vid Nya Varvet och från år 1917 som mässlokal även för officerare vid Älvsborgs Fästnings Officerskassa. Sammanslutningen upphörde och mässen stängdes den 1 oktober år 1926 i samband med indragningen av dåvarande Kungliga Älvsborg Kustartillerikår.

Sedan Västkustens Marindistrikt tillkommit den 1 juli 1937 genom 1936 års försvarsbeslut bildades den 11 november 1937 Nya Varvets Officerssällskap av sjöofficerare och kustartilleriofficerare. När Kungliga Älvsborgs Kustartilleriregemente uppsatts och förlagts till Käringberget och dessutom antalet sjöofficerare vid Nya Varvet betydligt ökat ombildades sällskapet till Sjöofficerssällskapet i Göteborg den 1 oktober 1943. Trots marinens avflyttning från Nya Varvet i samband med örlogsbasens stängning 1986 fortsatte sällskapet sin traditionsenliga verksamhet fram till 2005.

S/S Marieholm


Efter ett kort tid hos Tandläkarsällskapet vid Erik Dahlbergsgatan har numera Sjöofficerssällskapet i Göteborg sina lokaler ombord på S/S Marieholm. Med tanke på S/S Marieholms långa period som stabsfartyg i Kustflottan är detta en traditionsmässigt mycket lämplig och för ändamålet bra grupperingsplast för SOSG.