Medlemskap kan bestå av:

 • Ordinarie medlemmar
 • Hedersmedlemmar
 • Särskilda medlemmar
 • Extra medlemmar
 • Tillfälliga medlemmar
 • Företagsmedlemmar

Ordinarie medlem

Ordinarie medlemskap är öppet för ansökan av:

 • Officer eller specialistofficer – aktiv, pensionerad eller förtidsavgången – vilken för tjänstgöring i marin förbandstyp har utbildats till yrkesofficer, reservofficer, försvarsmaktsingenjör eller medicinalofficer samt civilmilitär med officers grad, liksom häremot svarande benämningar enligt äldre befälsordningar.
 • Ledamot och korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Hedersmedlem

Hedersmedlemskap utses av sällskapet efter förslag från direktionen och kan vara en medlem av annan kategori eller annan person, hedersmedlemskap är på livstid.

Särskilda medlemmar

Personer som genom betydande insats, genom bidrag till Sällskapet eller möjliggjort dess framtida verksamhet kan utses till särskild medlem. En särskild medlem är befriad från årsavgift.

Extra medlemmar

Extra medlemskap är öppet för ansökan av:

 • Officersaspirant/kadett under utbildning till officer eller specialistofficer i marinen
 • Värnpliktigt kompanibefäl som utbildats för tjänstgöring vid marina förband
 • Annan officer eller civil person i ställning motsvarande officer som gagnar sällskapets intressen i enighet med stadgarna.

Tillfälliga medlemmar

Direktionen kan bjuda in svenska officerare eller utländsk personer i motsvarande ställning till att bli tillfällig medlemmar under den tid vederbörande vistas i Göteborgsområdet.

Företagsmedlemmar

Företag kan ansöka om företagsmedlemskap. Ansökan om medlemskap som företagsmedlem behandlas i särskild ordning av direktionen där medlems skyldigheter och rättigheter i varje enskilt fall eventuellt prövas.