Sjöofficerssällskapet i Göteborg är en sammanslutning för officerare och specialistofficerare i Marinen som bor eller är verksamma på västkusten.

Sällskapets syfte är bland annat:

•    att genom föredrag och diskussioner stimulera medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor

•    att bedriva verksamhet till gagn för västkustens marina intressen

•    att bedriva klubbverksamhet med restauration

•    att medverka vid representation i samband med örlogsbesök

SOSG medlemmar utgörs av hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar, extra ordinarie medlemmar och extra medlemmar, till vilken senare kategori företagsmedlemmarna hör.